Đỗ mạnh chiến

tôi muốn viết 1 bài chia sẻ hướng nghiệp nghề sửa chữa điện thoại cho giới trẻ