Sự kiện mang giá trị cộng đồng

Triển khai thành công các sự kiện cộng đồng, có sức lan tỏa giá trị tốt đẹp, tạo ảnh hưởng tích cực tới xã hội.