HKTDC

“Tiếp cận và truyền thông tới hơn 3 triệu người dùng trên nền tảng Facebook, Instagram và Zalo xuyên suốt chiến dịch.
Targeting đối tượng B2B để thu hút các doanh nghiệp tham gia sự kiện và kết nối với HKTDC.
Thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia sự kiện In Style Hong Kong.”