Tạ Kiều Anh

Xin báo giá đi bài PR – file tiếng Việt + Tiếng Anh (qua mail: nhu@rexpride.vn)