Phan Văn Bảy

Tôi muốn viết 1 bài Pr nói về xưởng và thế mạnh của xưởng chúng tôi