PHAN NGỌC ĐĂNG TÂM

Công ty muốn Công khai nội dung việc chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm trên báo điện tử trong vòng 7 ngày. Hy vọng nhận được sự hợp tác của quý báo.