Nguyễn Văn Phúc

Đại sứ tỉnh TOCHIGHI Nhật Bản dạy tiếng nhật miễn phí tại Việt Nam, mong muốn đem tiếng Nhật và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các bạn trẻ Việt Nam hoàn toàn miễn phí.