Nguyễn Thu Hằng

Tôi muốn tham khảo báo giá để ký hợp đồng truyền thông trong năm 2023 cho doanh nghiệp.