Mr Phong

Tôi muốn để 1 poster quảng cáo thương hiệu rượu. tháng tới mới bắt đầu.