Mr Chức

Liên hệ lấy lại tiền quảng cáo vì không chạy được quảng cáo, gọi điện nhiều lần không được.