Mai Anh Tân

Làm thế nào để một startup về du lịch có thể sống sót, tồn tại và phát triển ra quy mô toàn cầu trong dịch Covid-19? MyTravelThru đã tận dụng cơ hội trong đại dịch như thế nào? Tôi muốn trao đổi về nội dung này, vừa là chia sẻ thông tin trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các starup khác