Emma care

Này, Tôi xem trang web www.eclick.vn và nó thật ấn tượng. Tôi tự hỏi nếu các tùy chọn quảng cáo nội dung hoặc biểu ngữ có sẵn trên trang web của bạn? Giá sẽ là bao nhiêu nếu chúng tôi muốn đặt một bài viết trên trang web của bạn? Lưu ý: Bài viết không được có bất kỳ văn bản nào được tài trợ hoặc quảng cáo hoặc như thế Chúc mừng Emma care