Livestream

Tường thuật trực tiếp sự kiện của doanh nghiệp và khuyến khích tương tác của khách hàng mục tiêu.